Naam onderneming: Dian Lammens

Adres: Papendrecht 4, 4511 BM Breskens

E-mailadres: dianlammens@zeelandnet.nl

Telefoonnummer: (06) 51068185

KvK: 22062942

 

  1. Introductie

 

1.1 Nodig voor onze dienstverlening

Om goede zorg te kunnen verlenen, verzamelen wij persoonsgegevens van u. Dit is

noodzakelijk voor een goede behandeling, om contact met u op te nemen en de facturatie te

verzorgen. Omdat wij niet alle diensten zelf leveren, maar voor sommige diensten andere

dienstverleners inschakelen, is het soms nodig om gegevens te delen. Als wij u bijvoorbeeld

doorverwijzen, zullen wij ook een deel van uw medisch dossier moeten delen. Wij doen dit

enkel met uw toestemming en verstrekken slechts de persoonsgegevens die van belang zijn

voor die dienstverlening.

 

1.2 Wettelijk verplichtingen

Zorgaanbieders zijn verplicht om medische dossiers 15 jaar te bewaren. Als de wettelijke

bewaartermijn is verlopen en u niet langer patiënt bij ons bent, worden de gegevens

vernietigd. Indien u patiënt blijft, bewaren wij de persoonsgegevens in het kader van

toekomstige behandelingen.

 

1.3 Voor wie geldt deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring geldt voor al onze patiënten. Daarnaast is deze privacyverklaring ook

van toepassing wanneer u een bezoek brengt aan onze website, een voormalige patiënt

bent, patiënt wil worden of wilde worden, maar dit uiteindelijk niet is gebeurd of wij voor uw

zorgaanbieder waarnemen.

 

1.4 Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

Onze organisatie is (verwerkings)verantwoordelijke voor het verzamelen en gebruiken van

uw gegevens.

 

  1. Persoonsgegevens en verwerking daarvan

 

2.1 Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. Er zijn

verschillende categorieën persoonsgegevens zoals gegevens betreffende behandelingen,

facturatie en verwijzingen. Wanneer u patiënt wordt bij ons, vragen wij u om een aantal

persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, geboortedatum, rekeningnummer,

telefoonnummer en e-mailadres. Wanneer u behandeld wordt, worden deze gegevens en

gegevens omtrent behandeling en onderzoek vastgelegd in uw medisch dossier. In ons

elektronische systeem kunnen ook een zorgplan, contactmomenten en patiëntgegevens

opgenomen worden.

 

2.2 Wat betekent verwerken?

De betekenis van het begrip ‘verwerken’ is ruim en houdt onder meer in: het verzamelen,

bewaren, raadplegen, gebruiken, met elkaar in verband brengen en het verstrekken aan

derde partijen die voor ons bepaalde diensten uitvoeren.

 

2.3 Waarom hebben we toestemming nodig voor de verwerking?

Wij mogen niet zomaar persoonsgegevens van u verwerken. Daar hebben wij een legitieme

reden voor nodig. Vaak vloeit dit voort uit de behandelovereenkomst of een wettelijke

verplichting. Soms is dit gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming. Voordat u bij ons in

behandeling komt vragen wij uw toestemming. Voor kinderen onder de 16 jaar vragen wij

toestemming van een ouder. U kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken.

Indien u niet akkoord gaat, of uw toestemming intrekt, kunnen we u niet goed van dienst zijn.

Passende zorg kan enkel geleverd worden als alle relevante gegevens beschikbaar zijn.

Bovendien zijn wij verplicht om een medisch dossier aan te leggen om de kwaliteit van

(toekomstige) zorg te waarborgen.

 

  1. Wat doen wij met uw gegevens?

 

3.1 Inschrijving

Indien u zich inschrijft moet u naast de onder 2.1. genoemde gegevens ook uw BSN-nummer

opgeven. Dat moeten wij op uw identiteitsbewijs controleren. Wij maken daarvan geen kopie

of scan. Als dat aan de orde is, zullen wij u vragen naar uw dossier bij uw voorgaande

zorgaanbieder.

 

3.2 Verwijzing

 

Soms kan het nodig zijn om u te verwijzen naar een andere specialist. Wij verstrekken enkel

de noodzakelijke persoonsgegevens aan deze specialist. Indien u een afspraak maakt met

deze specialist, wordt dit gezien als het geven van toestemming.

 

3.3 Betaling

Wij gebruiken uw gegevens om uw verzekeraar of u een factuur te sturen voor de

behandeling. Dat kan ook via een factoringbedrijf of administratiekantoor. Op de factuur

staan uw NAW-gegevens en een specificatie van de behandeling. Deze facturen bewaren wij

voor onze debiteurenadministratie. Indien een rekening na meerdere herinneringen niet

wordt betaald, kunnen gegevens worden gedeeld met derden voor de incasso.

 

3.3 Zorgverzekeraar

Indien u verzekerd bent, wisselen wij uw persoonsgegevens uit met de zorgverzekeraar. Wij

wisselen enkel de noodzakelijk gegevens uit.

De zorgverzekeraar kan tevens gegevens opvragen van verzekerde voor een controle.

Afhankelijk van het soort onderzoek moeten wij de gevraagde gegevens verstrekken. Daarbij

zullen wij de privacy van onze patiënten altijd voorop stellen.

 

3.4 Bezoek website

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij een aantal gegevens verwerken via cookies.

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flashapplicaties]

wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer

wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar

onze servers teruggestuurd worden. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, maar

omdat dit de functionaliteit en de gebruikerservaring ernstig belemmert, en wij daarom niet

de kwaliteit kunnen bieden die u van ons mag verwachten, hebben wij ervoor gekozen om u

de website dan niet aan te bieden. Naast functionele cookies die bedoeld zijn om onze

website goed te laten werken, kan ook sprake zijn van overige of onvoorziene cookies. Door

de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben

in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het

geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten,

documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of

via onze website getoond worden.

 

 

3.5 Melden van incidenten

Als er onverwacht toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw

persoonsgegevens – of wij vermoeden dat dit het geval is – dan zullen wij dit melden bij de

Autoriteit Persoonsgegevens. Als dit incident op uw persoonsgegevens betrekking heeft en

voor u mogelijk een hoog risico inhoudt op uw rechten en vrijheden, dan brengen we u zo

snel mogelijk op de hoogte.

 

3.6 Verwerker

Het kan noodzakelijk zijn dat gegevens worden gedeeld met derden, zoals een ICTleverancier van ons of een administratiekantoor. Indien deze derde kwalificeert als een

verwerker, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af met deze partij, zodat uw privacy

beschermd is.

 

  1. Plichten zorgaanbieder

 

4.1 Beveiliging

Zorgaanbieders hebben een beroepsgeheim en mogen in de basis niets doorgeven aan

anderen. Al onze medewerkers die patiëntgegevens verwerken of daarvan kennis nemen,

hebben zich verplicht tot geheimhouding.

Gegevens uit uw dossier worden slechts gedeeld met diegenen die bij de behandeling zijn

betrokken of wanneer u toestemming hebt gegeven voor het delen van die gegevens. Wij

geven persoonsgegevens alleen door aan een land binnen de Europese Economische

Ruimte (EER), met uitzondering van derde landen met een passend beschermingsniveau.

Iedere zorgverlener mag alleen onder zijn/haar eigen account inloggen. In

uitzonderingsgevallen kan het toch nodig zijn om snel toegang te krijgen tot een

patiëntendossier, bijvoorbeeld bij spoedgevallen.

Naast de bovengenoemde organisatorische maatregelen zullen wij ook voldoende

technische beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.

 

4.2 Verantwoordingsplicht

Om te voldoen aan onze verantwoordingsplicht houden wij registers bij van verwerkingen en

eventuele datalekken.

 

  1. Waar hebt u recht op?

 

5.1 Recht op inzage en afschrift

U hebt het recht om kennis te nemen van de gegevens in uw dossier. U kunt op afspraak uw

dossier inzien onder begeleiding van de zorgprofessional. Verder hebt u recht op een

afschrift van uw dossier. Persoonlijke aantekeningen vallen niet onder dit inzagerecht.

Gegevens van derden in uw dossier zullen in beginsel onzichtbaar gemaakt worden.

 

5.2 Recht op correctie

U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te rectificeren. Tevens kunt u uw

patiëntdossier aanvullen. Bijvoorbeeld met een second opinion van een andere

zorgaanbieder of uw eigen visie op een behandeling. Zorg er ook voor dat u wijzigingen in

uw gegevens doorgeeft, bijvoorbeeld uw huisadres bij een verhuizing of wijziging van een

telefoonnummer. Voor simpele wijzigingen kunt u gewoon de praktijk bellen of mailen. Voor

een complexer verzoek kunt u onderaan de verklaring vinden waar u een verzoek kunt

indienen.

 

5.3 Recht op verwijdering

U hebt het recht op gegevensverwijdering. Deze verwijdering is niet in alle gevallen mogelijk.

Gelet moet worden op het aanmerkelijk belang van een ander om de gegevens te bewaren

(denk aan een rechtszaak of erfelijkheid) en andere wettelijke voorschriften die zich

verzetten tegen vernietiging.

 

5.4 Recht op klagen

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u

hierover met ons contact op te nemen. Mocht dat niet tot het gewenste resultaat leiden dan

hebt u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de

toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

 

5.5 Overige rechten

U hebt tevens recht op informatie, beperking van de gegevensverwerking, recht op verzet

tegen de gegevensverwerking en het recht op het verkrijgen van uw gegevens in

elektronische vorm.

Indien u een van uw rechten wilt uitoefenen vragen wij u schriftelijk een verzoek te doen.

Onderaan het reglement kunt u vinden waar u een verzoek kunt indienen. Wij streven ernaar

om binnen vier weken te reageren op uw verzoek.

 

Vragen?

Indien u gebruik wilt maken van een van uw rechten of nog vragen heeft kunt u contact

opnemen met mevr. D.A.C. Lammens